ency

Invisible Walls Wales

Fe wnaeth Invisible Walls Cymru ailddychmygu ac ailfframio’r profiad o ymweliadau teuluol â Charchar Ei Mawrhydi a Sefydliad Troseddwyr Ifanc y Parc ym Mhen-y-bont ar Ogwr er mwyn leihau cyfraddau aildroseddu a throsglwyddo ymddygiad troseddol rhwng cenedlaethau. Gan gydnabod y bydd 6 o bob 10 o blant gyda thadau mewn carchar hefyd yn mynd ynghlwm yn y system cyfiawnder troseddol, creodd y sefydliad fodel unigryw ar gyfer ymyrryd. Cafodd y cyfleuster ymweliadau’r carchar ei weddnewid i fod yn gynnes ac yn groesawgar, gyda naws ‘neuadd fwyd’, sy’n fwy addas ar gyfer cyfarfodydd teuluol sy’n cael effaith bendant ar aildroseddu. Bob blwyddyn, cafodd 20 o deuluoedd a ystyriwyd yn risg uchel fentor i’w helpu gydag amrywiaeth o heriau, gan gynnwys camddefnyddio sylweddau a dyledion. Cynigiwyd gwasanaethau fel clybiau gwaith cartref a gweithgareddau ar ôl ysgol fel rhan o wasanaeth ymweliadau teuluol. Bu lleihad dramatig yn y cyfraddau aildroseddu. Mae 69% o garcharorion yng Ngharchar Ei Mawrhydi Parc yn cyfathrebu â’u teuluoedd yn aml, o’i gymharu â 48% yn genedlaethol, a chafwyd lleihad o 66% – sy’n ystadegol bwysig – yn nifer yr oedolion oedd yn camddefnyddio sylweddau.

Arweinwyr y Prosiect:  HMP Parc (Corin Morgan-Armstrong), G4S

0.Comments

    Leave a Comment