Galwad Agored

Datganiadau o Ddiddordeb: Rhaglen Ymddygiadau Covid

22 June

Rydyn ni’n chwilio am bartneriaid sector cyhoeddus neu gymunedol o bob rhan o Gymru i gymryd rhan mewn rhaglen arloesi newydd sy'n canolbwyntio ar ddatblygu, profi a thyfu ffyrdd effeithiol o gefnogi pobl a chymunedau i fyw a gweithio mewn ffyrdd sy'n ddiogel o ran Covid.

***DYDDIAD CAU ESTYNEDIG: DYDD GWENER, GORFFENAF 9, 5YP)***

 

Beth ydyn ni'n chwilio amdano?

Rydyn ni eisiau gweithio gyda phobl a sefydliadau sy'n cymryd rhan weithredol yn yr ymateb i Covid yn eu hardal leol. Gallai hyn fod ym maes iechyd, gofal cymdeithasol, iechyd y cyhoedd, neu feysydd cysylltiedig eraill mewn awdurdod lleol neu fwrdd iechyd, neu’r sector gwirfoddol neu gymunedol. Mae croeso mawr i bartneriaethau o bob rhan o'r sectorau yma neu sectorau eraill wneud cais. Rydyn ni’n edrych yn arbennig am dimau lleol sydd am brofi syniadau a thybiaethau er mwyn datblygu ffyrdd effeithiol o symud ymlaen wrth gefnogi hunanynysu a lleihau risg. Er enghraifft, gallai hyn gynnwys gwaith monitro, olrhain, rheoli clefydau, atal neu hybu iechyd. Drwy'r rhaglen, byddwn ni’n canolbwyntio'n benodol ar ymyraethau sy'n ymwneud â hunanynysu a lleihau risg.

Mae ganddon ni ddiddordeb arbennig mewn clywed gan bartneriaethau traws-sector, felly cofiwch gynnwys enghreifftiau o weithio mewn partneriaeth yn eich mynegiant o ddiddordeb.

Rydyn ni’n chwilio am bartneriaid a llefydd lle gallwn ni ganolbwyntio ar:

 • Hunanynysu: drwy gydol y pandemig, mae cymunedau wedi gorfod ymdopi â rheolau a rheoliadau sy’n newid er mwyn rheoli ac atal clefyd rhag lledaenu. Mae'r rhaglen yn chwilio am bartneriaid i brofi ffyrdd o gefnogi pobl i hunanynysu, yn ôl yr angen.
 • Lleihau risg: wrth i imiwnedd dyfu yn y boblogaeth drwy frechu, un her allweddol fydd annog unigolion i symud o gadw at reolau i ddeall sefyllfaoedd peryglus a'u lliniaru, p'un a yw hynny'n ymwneud ag ymddygiadau diogel ar gyfer cwrdd mewn grwpiau, twristiaeth gyfrifol neu heriau eraill sy'n dod i'r amlwg. Mae'r rhaglen yn ceisio profi gwahanol ffyrdd o gefnogi unigolion a chymunedau i ddeall ymddygiadau peryglus a diogel yn well.

Bydd y rhaglen yn gyflym, yn gydweithredol iawn ac yn gynhwysol, gan weithio gyda rhanddeiliaid cenedlaethol, partneriaid lleol a chymunedau ledled Cymru.

Gyda'n gilydd, byddwn:

 1. Yn archwilio heriau
 2. Yn adeiladu syniadau
 3. Yn profi atebion newydd, gan gynnwys mewn cymunedau lle mae’r effaith fwyaf wedi’i phrofi

Rhaglen Llywodraeth Cymru yw hon, sy’n cael ei darparu mewn partneriaeth â'r Tîm Mewnwelediadau Ymddygiadol, Y Lab (Labordy Arloesedd Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru - partneriaeth rhwng Prifysgol Caerdydd a Nesta), a thîm Canlyniadau Pŵer Pobl yn Nesta. Bydd cyfranogwyr yn cael cefnogaeth bwrpasol fydd yn cynnwys arbenigedd mewnwelediadau ymddygiadol, agwedd drylwyr at ymchwil ac effaith gan gynnwys mynediad at y dystiolaeth ddiweddaraf ac arferion gorau, a chymorth hwyluso a hyfforddi strwythuredig i brofi a datblygu ymyraethau mewn cymunedau. Bydd y gwaith dysgu o'r rhaglen yn llywio penderfyniadau fydd yn cael eu gwneud ledled Cymru.

Sut bydd y rhaglen yn edrych yn ymarferol?

Rhwng mis Gorffennaf a mis Rhagfyr byddwn ni, gyda phartneriaid, yn archwilio ac yn cyd-destunoli heriau sy'n ymwneud ag

Ymddygiadau Covid, ac yna'n dylunio ac yn profi ymyraethau sy'n ceisio dylanwadu arnynt, gan gynnwys gweithio gydag ardaloedd lleol a thimau yn y llefydd hynny er mwyn profi atebion ar lawr gwlad. Bydd anogaeth i bob lle fabwysiadu agwedd partneriaeth gydweithredol, draws-sector.

Bydd y rhaglen yn cael ei chynnal dros bedwar cam:

 • Cam 1: Archwilio a chyd-destunoli'r heriau a'r dystiolaeth sy'n dod i'r amlwg ac ystyried sut mae llwyddiant yn edrych
 • Cam 2: Datblygu atebion posib er mwyn sicrhau'r ymddygiadau dymunol a chreu'r amodau ar gyfer profi'r atebion yma’n gyflym
 • Cam 3: Profi syniadau yn ymarferol er mwyn creu mewnwelediadau a deall eu gweithrediad yn well
 • Cam 4: Cyfnod cynaliadwyedd a thyfu fydd yn cynnwys tystiolaeth o ganfyddiadau empirig damcaniaethol a newydd yn ogystal â fframwaith tyfu ar gyfer ymyraethau a mewnwelediad ymddygiadol pellach.

Eich ymrwymiad:

Bydd angen i lefydd sy'n cymryd rhan ymrwymo i….

 • Fynychu a chymryd rhan mewn sesiynau/gweithdai ar-lein, gan gynnwys tri gweithdy hanner diwrnod ym mis Gorffennaf. Bydd hyn yn cynnwys bod ar gael i fynychu gweithdai cwmpasu allweddol ddydd Mawrth yr 20fed o Orffennaf (amser i’w gadarnhau), dydd Gwener y 23ain (amser i’w gadarnhau), dydd Iau y 29ain (amser i’w gadarnhau). Amcan y gweithdai yma fydd archwilio'r cyd-destun lleol a nodi heriau, cyfleoedd ac ymddygiadau targed. Rydyn ni’n rhagweld ymrwymiad o hanner diwrnod yr wythnos gan gyfranogwyr ar hyd oes y rhaglen, gyda rhai cyfnodau o weithgarwch dwysach. Gofynnir i sefydliadau sy'n cymryd rhan ryddhau staff perthnasol i fynychu gweithdai fel yr amlinellir uchod a gwneud unrhyw waith paratoi angenrheidiol.
 • Datblygu dulliau cydweithredol o gefnogi pobl y mae hunanynysu a lleihau risg yn effeithio arnynt fwyaf, gan gynnwys mewn gweithdai sydd wedi'u cynllunio i ddatblygu, profi a lledaenu ymyraethau effeithiol
 • Gweithio gyda'r partneriaid i ddatblygu atebion posib i gefnogi ymatebion cadarnhaol yn ymwneud ag ynysu a lleihau risg
 • Helpu i ddatblygu, profi ac ystyried sut i dyfu a lledaenu ymyraethau a syniadau effeithiol mewn partneriaethau ag eraill ar draws sectorau ac yn y gymuned
 • Cefnogi rhaglenni cenedlaethol a bwydo dysgu i mewn i'r strategaeth genedlaethol

Sut bydd y gefnogaeth yn edrych?

Bydd gennych fynediad at gefnogaeth, gan gynnwys hyfforddiant, hwyluso, ymchwil a thystiolaeth mewnwelediad ymddygiad i'ch helpu chi yn eich ymdrechion drwy gydol y rhaglen. Bydd hyn yn cynnwys:

 • Casglu tystiolaeth ac ymchwil fanwl i lywio a chefnogi’r gwaith dylunio
 • Cefnogaeth dylunio i ddatblygu syniadau a chreu'r amodau i'w profi
 • Hyfforddiant a hwyluso arbenigol parhaus i oresgyn heriau, cefnogi eich meddylfryd ynghylch effaith, a...
 • Mynediad at gronfa fach fydd ar gael i gefnogi’r gwaith o brofi syniadau

Sut i gymryd rhan

Gallwch chi fynegi'ch diddordeb drwy lenwi'r ffurflen google sy'n disgrifio'ch profiad o'r pandemig a'r themâu rydych chi am eu harchwilio. Y dyddiad cau yw Dydd Gwener 9 Gorffenaf 5yp.

Manylion cyswllt a gwybodaeth

Byddwn ni’n cynnal sesiwn galw heibio anffurfiol, rithwir am: 3-4pm dydd Llun yr 28ain o Fehefin ar gyfer cyfarwyddiadau ymuno e-bost: [email protected]esta.org.uk