Dr Muhammad Irfan

Cymrawd Ymchwil

Proffil

Rwy’n cefnogi’r ymchwil a’r arloesi sydd â’r nod o gyflymu datgarboneiddio yng Nghymru. Rwy'n defnyddio gwyddoniaeth geo-ofodol i hwyluso'r broses o fabwysiadu adnoddau ynni adnewyddadwy lleol, cost isel, carbon isel, diogelwch uchel. Rydw i hefyd yn dylunio ac yn datblygu Systemau Cefnogi Penderfyniadau Gofodol i helpu'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau i fanteisio ar systemau ynni newydd, wrth ystyried paramedrau amgylcheddol, economaidd-gymdeithasol, iechyd cyhoeddus a thechnegol allweddol.

Cefndir

Cwblheais fy PhD o Brifysgol Caerdydd yn 2015 mewn Peirianneg Geowybodeg. Yn nes ymlaen, ymunais â’r prosiect Systemau Ynni Integredig Hyblyg (FLEXIS) a ariennir gan WEFO, lle rydw i wedi arwain pecyn gwaith (Geowybodeg a Monitro Amgylcheddol). Rydw i hefyd wedi bod yn cyfrannu fel Cymrawd Ymchwil i Gadeirydd UNESCO ym Mhrifysgol Caerdydd ar gyfer Datblygu Geoamgylchedd Cynaliadwy. O dan ymbarél prosiect FLEXIS, roeddwn yn rhan o'r rhaglenni Ymchwil a Datblygu canlynol sydd wedi'u hanelu at Ddatgarboneiddio:

  • “Dyluniadau System Ynni Pen-y-bont Ddeallus” a ariennir gan InnovateUK i ddarparu gwasanaethau trydan, gwres a thrafnidiaeth cyfun yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr; gan ystyried ffactorau demograffig, cymdeithasol ac amgylcheddol. 
  • “Arddangoswr Ardal Di-Garbon Glannau Milford” a ariennir gan Lywodraeth Cymru i arddangos y parth di-garbon net cyntaf o'i fath yn y wlad.
  • “Astudiaeth Ddichonoldeb ar gyfer Prosiect Rhwydwaith Gwres Cwm Llynfi Uchaf” a gomisiynwyd gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i astudio potensial rhwydwaith gwres dŵr mwynglawdd ar gyfer pentref Caerau yng Nghwm Llynfi Uchaf, ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

Cyn dod i Brifysgol Caerdydd, bûm yn ddarlithydd GIS ym Mhrifysgol Genedlaethol y Gwyddorau a Thechnoleg (NUST), Islamabad, Pacistan. Fe addysgais gyrsiau sy’n gysylltiedig â GIS mewn rhaglenni gradd israddedig ac ôl-raddedig. Yn flaenorol, bûm hefyd yn gweithio i'r Gronfa Fyd-eang ar gyfer Natur (WWF) a datblygais ymwybyddiaeth gref a phryder ynghylch achub yr amgylchedd a bioamrywiaeth. Wrth weithio i WWF, datblygais System Gwybodaeth Ffawna wedi'i seilio ar GIS ar gyfer Pacistan, y system gyntaf o’i math, ac mae’n dal i gael ei defnyddio i helpu i warchod bioamrywiaeth gyfoethog y wlad.

Prosiectau

Rwy'n ymwneud â'r rhaglen Gwasanaethau Arloesol y Dyfodol (Infuse) i gynorthwyo staff mewn awdurdodau lleol ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd i wella eu capasiti a’u gallu i gyflymu ymdrechion datgarboneiddio.

Y tu allan i'r gwaith

Y tu allan i’r gwaith, rwy'n cymryd rhan mewn chwaraeon a gweithgareddau awyr agored. Rydw i wedi gwneud llawer o dracio ym mynyddoedd y Himalaia a Karakoram yn ardal ogleddol Pacistan. Rydw i hefyd yn chwarae Criced cynghrair yng Nghynghrair Griced Morgannwg a Sir Fynwy. Yn dad i ddau o blant, rwy'n hoffi treulio amser gyda fy nheulu a cheisio dod o hyd i’r cydbwysedd iawn rhwng gwaith a bywyd personol.