Who we Are

Sofia Vougioukalou

Cymrawd Ymchwil

Prifysgol Caerdydd

Proffil

Mae gen i Gymrodoriaeth Arloesi’r Academi Brydeinig ac rwyf yn archwilio’r cysylltiadau polisi o ran argymell gweithgareddau creadigol cymdeithasol ar gyfer pobl hŷn sy’n profi dementia ac ynysigrwydd cymdeithasol. Rwyf hefyd yn gweithio ar y prosiectau canlynol:
•    Mapio gwasanaethau clefydau trosglwyddadwy ar gyfer poblogaethau ffoaduriaid a cheiswyr lloches ledled Cymru (Iechyd Cyhoeddus Cymru)
•    Y defnydd o arferion cyfyngol wrth ofalu am bobl sy’n byw gyda dementia mewn ysbytai (Sefydliad Cenedlaethol ar gyfer Ymchwil Iechyd)
•    Mynd i’r Afael â’r Rhwystrau i Feicio Cynhwysol yng Nghymru (Cymdeithas Ddysgedig Cymru)

Bûm yn ymchwilio i brosesau gwreiddio arloesedd trwy greadigrwydd mewn lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol fel rhan o raglen Ymchwil y Celfyddydau ac Iechyd (HARP).

Rwy’n olygydd cyswllt y cyfnodolyn Arts & Health, yn gyd-gynullydd y grŵp ymchwil Mudoledd, Ethnigrwydd ac Amrywiaeth (MEAD) ac rwy’n aelod o dîm arwain Rhwydwaith Ymchwil Lles Sefydliad Ymchwil a Data Cymdeithasol ac Economaidd Cymru (WISERD). Rwyf hefyd yn aelod o Grŵp Cynghori ar Gydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru a gweithgor Iechyd Meddwl a Lles Byddar Cymru Gyfan. Yn 2021, cefais Wobr Amrywiaeth Cymru Dementia Gyfeillgar gan Gymdeithas Alzheimer Cymru a Gwobr Cyfranogiad Cyhoeddus gan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru. Yn 2022, derbyniais y Wobr Dathlu Rhagoriaeth mewn Cenhadaeth Ddinesig gan Brifysgol Caerdydd. 
 

Rwy’n ymchwilydd ansoddol ar gyfer y gwasanaethau iechyd ac mae gen i gefndir mewn anthropoleg feddygol, dylunio ar sail y defnyddiwr, a gwerthuso. Mae gen i brofiad o gydgynhyrchu mewn lleoliadau gofal iechyd gan Gyd-ddylunio yn Seiliedig ar Brofiad, Ymholiad Gwerthfawrogol, Ymchwil Gweithredu Cyfranogol a Gwerthusiad Gwledig Cyfranogol. Mae fy ymchwil blaenorol wedi cyfrannu at werthuso a chael dealltwriaeth sylfaenol o integreiddio gwybodaeth leyg a phrofiadaidd i wella gwasanaethau iechyd ar gyfer cyflyrau hirdymor fel canser a dementia. Rwy’n defnyddio dulliau anthropoleg feddygol megis dulliau ethnograffig a dulliau gweledol i ddeall profiadau cleifion gyda’u salwch, eu triniaeth ac ar ôl goroesi. Rwy’n ymgysylltu â chleifion a’r cyhoedd i nodi ffyrdd sy’n briodol yn ddiwylliannol i gynnwys defnyddwyr gwasanaethau mewn ymchwil, gwella gwasanaethau a gweithgareddau sy’n creu effaith. Fy nod yw cyfrannu at gyflwyno syniadau arloesol rhad yn gynt i wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol trwy ymchwil ymgysylltiedig.