Image shows vapour in rainbow colours rising

Ymchwil

Dementia ac Amrywiaeth

Nod y prosiect hwn yw deall y gwahanol ffyrdd y mae dementia yn cael ei brofi gan gymunedau amrywiol (mewn perthynas ag ethnigrwydd, rhywioldeb ac anabledd) ledled Cymru.

Pam mae amrywiaeth yn bwysig ym maes gofal dementia?

Prin iawn yw'r hyn rydym yn ei wybod am brofiadau o dementia a'r heriau ychwanegol sy'n wynebu cymunedau sydd â sawl hunaniaeth sy'n gysylltiedig â chefndir ethnig, rhywioldeb, anabledd a dosbarth.

Gwybodaeth am y prosiect

Mae'r prosiect ymchwil hwn yn canolbwyntio ar ddeall y gwahanol ffyrdd y mae dementia yn cael ei brofi gan gymunedau amrywiol ledled Cymru. Ei nod yw cyfrannu at gynyddu cyfranogiad a gwella gwasanaethau dementia i'r cymunedau hynny.

Gall stigma ar draws nam gwybyddol, dementia ac anabledd corfforol gyd-ddigwydd a gallant ryngweithio â mathau eraill o stigma sy'n gysylltiedig â hunaniaethau cymdeithasol gan gynnwys hil, rhywedd a rhywioldeb.

Mae pobl sy'n byw gyda dementia’n profi stigma’n arw a chymunedau lleiafrifol yn enwedig. Mae hyn oherwydd gall greu rhwystrau ychwanegol rhag cael mynediad at gymorth cymdeithasol a strwythurol angenrheidiol, a all ddwysáu eu profiadau o eithrio ac anweledigrwydd.

Ein nodau

Nod y prosiect hwn yw mynd i'r afael â'r bwlch sylweddol hwn wrth ddeall anghenion cymunedau amrywiol o bobl sy'n byw gyda dementia a'u gofalwyr yng Nghymru, ac ymgysylltu â nhw.

Er mwyn cyflawni'r nod hwn, bydd y prosiect yn cyflawni’r amcanion canlynol:

  • Ymgysylltu â phobl sy'n byw gyda dementia, gofalwyr a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol mewn cyfarfodydd wyneb yn wyneb a thrafodaethau ar-lein
  • Rhannu a chyfleu canfyddiadau trwy ddulliau creadigol yn ôl i'r cymunedau sydd wedi ymgysylltu a darparwyr gofal iechyd perthnasol
  • Datblygu pecyn cymorth cymhwysedd diwylliannol dementia i gefnogi cynhwysiant cymunedau amrywiol o bobl â dementia a gofalwyr mewn ymchwil
  • Defnyddio'r canfyddiadau i gynhyrchu syniadau prosiect ymchwil newydd gyda'r sefydliadau sy'n cymryd rhan fel cyd-ymgeiswyr.

Case Studies

Toolkit

Canllaw Arloesi er mwyn Arbed

Yn 2019, gwnaethom gyhoeddi ein canllaw Cyllid Ad-daladwy ar gyfer Arloesi - ein nod oedd rhannu gwersi a ddysgwyd o redeg Arloesi er mwyn Arbed i helpu eraill mewn llywodraethau ledled y byd i wneud yr un peth.

Ers hynny, rydym wedi dysgu mwy yr ydym am ei ychwanegu i'r argymhellion hynny, ac felly rydym yn cyhoeddi'r Canllaw Arloesi er mwyn Arbed, canllaw ar sut i redeg rhaglen sy'n uno grantiau a benthyciadau a chymorth pwrpasol i alluogi arloesedd yn y gwasanaethau cyhoeddus.