Canllawiau Cyfathrebu i Brosiectau HARP

Egin a Phorthi HARP

Canllawiau Cyfathrebu i Brosiectau


Mae'r ddogfen hon yn cynnwys rhywfaint o wybodaeth yn ogystal ag awgrymiadau i'w cofio wrth siarad am eich rhan yn rhaglen HARP.
 

Rhaid i chi gysylltu â ni;

  • Os oes unrhyw wasg neu gyfryngau yn cysylltu â chi ynghylch eich prosiect HARP
  • Os cewch eich enwebu am wobr
  • Os ydych chi'n cynllunio ymgyrch neu gyhoeddiad am eich prosiect HARP (h.y. ar y cyfryngau cymdeithasol, drwy gylchlythyr)

 

Anfonwch unrhyw ddeunydd cyfathrebu sy'n cyfeirio at eich ymwneud â'r rhaglen i Y Lab, gydag o leiaf ddiwrnod o rybudd cyn iddo gael ei gyhoeddi.

 

Peidiwch ag oedi cyn cysylltu ag Alice Turner, Rheolwr Ymgysylltu a Chyfathrebu Y Lab ar [email protected].
 

Wrth gyfeirio at eich rhan yn y rhaglen, defnyddiwch y disgrifiad hwn o HARP:
 

Mae'r prosiect hwn yn bosibl drwy gefnogaeth rhaglen Iechyd, y Celfyddydau, Ymchwil Pobl (HARP), a gyllidir gan Gyngor Celfyddydau Cymru ac Y Lab (Prifysgol Caerdydd a Nesta).

 

Cyfryngau cymdeithasol


Os hoffech chi ychwanegu dolen i hyrwyddo'ch rhan yn y rhaglen ar eich sianeli cyfryngau cymdeithasol, soniwch amdanom ni neu tagiwch ni gan ddefnyddio'r manylion isod:

Dolen Twitter Y Lab : @ylabwales
Gwefan:
https://ylab.wales/cy/node/77

Dolen Twitter Cyngor Celfyddydau Cymru: @Celf_Cymru (Cymraeg) / @Arts_Wales_ (English)

 

Y Gymraeg

 

Prosiectau Egin

Siaradwch ag Y Lab am sut rydych chi'n bwriadu cyfathrebu am eich gweithgareddau. Gallwn eich helpu i wneud hyn yn ddwyieithog.

 

Prosiectau Porthi

Rydym ni'n eich annog i gyfathrebu gyda'r cyhoedd am eich prosiect yn Gymraeg a Saesneg, gan roi'r un sylw i'r ddwy iaith. Rydym ni'n hapus i'ch cynorthwyo gyda'r broses hon ac anogwn chi i siarad gyda ni.

 

Y prosiect/sefydliad sy'n derbyn y cyllid sy’n gyfrifol am gyfieithu a chadw at y canllawiau hyn.  Gweler canllaw Cyngor Celfyddydau Cymru ar hyn:  https://arts.wales/cy/adnoddau/gweithredun-ddwyieithog/gweithion-ddwyieithog-sefydliadau  

 

 

Pethau i'w cofio:

  • Deall a oes angen i'r darn cyfathrebu hwn fod yn ddwyieithog
  • Cysylltu ag Y Lab i'w hysbysu am gyfathrebu sydd ar ddod
  • Defnyddio'r logos cywir
  • Tagio @Celf_Cymru/@arts_wales ac @ylabwales ar y cyfryngau cymdeithasol

 

 

Logos

 

Pa logos sydd angen i mi eu defnyddio?

 

Bydd y ddogfen hon yn helpu i egluro pa logos i'w defnyddio.

 

Cyllid Loteri CCC: ceir arweiniad yma (tudalennau 6-8): Cydnabod eich cyllid oddi wrth Gyngor Celfyddydau Cymru.indd

 

Lawrlwytho pob logo rhaglen

 

 

Gwybodaeth allweddol

 

HARP (Iechyd, Celfyddydau, Ymchwil, Pobl)

 

Fersiwn Fer

Mae HARP yn bartneriaeth arloesi ac ymchwil rhwng Cyngor Celfyddydau Cymru ac Y Lab (Prifysgol Caerdydd a Nesta) i ystyried sut y gallwn ni gynhyrchu, tyfu a dysgu am ddatblygiadau arloesol creadigol ac effeithiol sy’n cefnogi iechyd a lles pobl Cymru.

 

Fersiwn Hir

Mae HARP - Iechyd, y Celfyddydau, Ymchwil a Phobl - yn bartneriaeth arloesi ac ymchwil rhwng Cyngor Celfyddydau Cymru ac Y Lab (Prifysgol Caerdydd a Nesta) i ystyried sut y gallwn ni gynhyrchu, tyfu a dysgu am ddatblygiadau arloesol creadigol ac effeithiol sy’n cefnogi iechyd a lles pobl Cymru.

 

Fe wyddom y gall effaith y celfyddydau ar ein hiechyd a'n lles fod yn fuddiol iawn. Fe wyddom hefyd, fodd bynnag, y gall llunio ac ymgorffori gweithgareddau creadigol er iechyd a lles fod yn broses gymhleth ac ansicr, yn arbennig yn ystod pandemig Covid-19 a thu hwnt. Mae HARP yn ceisio dysgu rhagor am sut y gallwn ni ymateb i'r cyfleoedd a’r heriau hyn yng Nghymru trwy gyfuniad o gynnig grantiau, meithrin rhwydweithiau, hyfforddi ac ymchwil er lles arloeswyr iechyd a’r celfyddydau. Rydyn ni’n gwneud hyn gyda chymorth tîm Canlyniadau Pŵer Pobl Nesta, Rhwydwaith Celfyddydau, Iechyd a Llesiant Cymru a Chydffederasiwn GIG Cymru.

 


Amdanom ni

 

Y Lab

Sefydlwyd Y Lab yn 2015 fel Labordy Arloesi Gwasanaethau Cyhoeddus i Gymru. Mae'n bartneriaeth rhwng  Prifysgol Caerdydd a Nesta ac yn cyfuno ymchwil a gwybodaeth academaidd gydag arbenigedd arloesi i ddatblygu capasiti ar gyfer arloesi, deall sut a pham fod arloesi'n digwydd a chefnogi syniadau newydd sy'n gwella gwasanaethau i bobl yng Nghymru a thu hwnt.

 

Cyngor Celfyddydau Cymru (CCC)

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn helpu pobl i greu, cyflwyno ac arddangos y celfyddydau. Maen nhw'n gweithio gydag artistiaid a sefydliadau i gyrraedd cymaint o bobl ag y gallant. Ac maen nhw'n ymchwilio i'r ffyrdd y gallant ddiogelu a chynnal gweithgareddau creadigol yng Nghymru.

 

Nesta

Sefydliad arloesedd byd-eang yw Nesta. Mae'n cefnogi syniadau newydd i fynd i’r afael â heriau mawr ein hoes, gan fanteisio ar ei wybodaeth, rhwydweithiau, arian, a sgiliau. Mae Nesta’n gweithio mewn partneriaeth ag eraill, gan gynnwys llywodraethau, busnesau, ac elusennau. Mae’n elusen yn y DU sy’n gweithio ym mhedwar ban byd, gyda chefnogaeth gwaddol ariannol.

 

Prifysgol Caerdydd

Mae Prifysgol Caerdydd yn brifysgol Grŵp Russell uchelgeisiol ac arloesol, sydd â gweledigaeth feiddgar a strategol. Daeth ei gwaith ymchwil rhagorol yn 5ed am ansawdd ac yn ail am effaith ymysg prifysgolion y DU yn Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) 2014.

 

Canlyniadau Pŵer Pobl Nesta

Mae Canlyniadau Pŵer Pobl yn gweithio mewn partneriaeth gydag unigolion, sefydliadau a systemau i ryddhau pŵer y bobl sydd agosaf at faterion.

Rydym yn ymgymryd â rhai o heriau mwyaf ein hoes ac yn wynebu'r dyfodol gyda chwilfrydedd a hyder. Rydym yn dod ag egni ac optimistiaeth, ac yn croesawu methiannau fel cyfleoedd i ddysgu. Rydym yn gydweithredwyr, yn benseiri newid ac yn ddatblygwyr arloesi bob dydd.

Rhwydwaith Iechyd a Llesiant Celfyddydau Cymru (WAHWN)

Rhwydwaith o gydweithwyr sy'n ehangu'n gyflym ac sy'n cyflawni gwaith celf ac iechyd yng Nghymru yw Rhwydwaith Iechyd a Llesiant Celfyddydau Cymru (WAHWN). Mae'r Rhwydwaith yn cynrychioli aelodau o sectorau'r celfyddydau, iechyd ac AU ac mae'n cynnwys ymarferwyr sy'n gweithio ar draws yr ystod lawn o ymarfer ffurfiau celf mewn iechyd, y celfyddydau a lleoliadau cymunedol eraill.