Moody morning. This is the path leading up to Bryn Eryr Iron Age Roundhouses at St Fagans in Cardiff, Wales, UK.

Rhaglen Waith

Infuse: Innovative Future Services

Rhaglen arloesi ac ymchwil yw Infuse sydd wedi'i chynllunio i feithrin sgiliau a gallu ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus arloesol yn y dyfodol ar draws Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.

Mae InFuSe (sy'n sefyll am Innovative Future Services) yn rhaglen werth £5.6 miliwn i gefnogi awdurdodau lleol ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd i gael mynediad at sgiliau, dulliau ac adnoddau newydd sy'n gwella eu gallu i arloesi.

Rhaglen arloesi ac ymchwil yw Infuse sydd wedi'i chynllunio i feithrin sgiliau a gallu ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus arloesol yn y dyfodol ar draws Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.

Cefnogir Infuse gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru ac mae'n gydweithrediad rhwng Prifysgol Caerdydd, Y Lab, Nesta, Swyddfa Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd a'r deg awdurdod lleol sy'n rhan o'r rhanbarth, gan gynnwys Cyngor Sir Fynwy fel partner arweiniol. Caiff y rhaglen ei hadeiladu o amgylch cyfleoedd i fynd i'r afael â chwestiynau yn y byd real, wedi'u sbarduno gan yr heriau mwyaf sy'n wynebu'r rhanbarth.

Bydd partneriaid a chyfranogwyr Infuse yn nodi amrywiaeth o heriau neu broblemau cyffredin ar draws y rhanbarth. Gallai'r rhain gynnwys datgarboneiddio, teithio gweithredol, tai neu ofal cymdeithasol. Gan ddefnyddio'r heriau cyffredin hyn, byddwn yn dod â thimau traws-ranbarthol ynghyd ym mhob un o'r tri maes sgiliau i weithio ar ddatrys rhan o'r her hon, yn defnyddio offer a dulliau newydd.

Bydd timau'n derbyn tua thri mis o hyfforddiant a chefnogaeth mewn sgiliau, offer a dulliau newydd, ac yna dri mis o hyfforddi yn eu sefydliadau eu hunain wrth iddyn nhw fynd yn ôl i'w rhoi ar waith a helpu i newid dyfodol y ffordd y cyflwynir gwasanaethau cyhoeddus am flynyddoedd i ddod; gan ddatblygu sgiliau a gallu arloesi newydd drwy ymdrin â heriau gwasanaeth cyhoeddus rhanbarthol.

Bydd y rhaglen yn para tan 2023, yn gweithio gyda thair carfan o weithwyr awdurdodau lleol a sector cyhoeddus ar draws Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.

Welsh Government European Social Fund Logo. White text on a blue background